Algemene voorwaarden

Inleiding

Art. 1. 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht of rechtsbetrekking tussen Beks Advocaten B.V. te Veghel (KvK nummer 17 14 36 13) en Cliënt. Beks Advocaten B.V. treedt naar buiten onder de (handels)naam Beks Advocaten en LegalWise. Een overeenkomst wordt slechts aangegaan door Beks Advocaten B.V., hierna te noemen Beks Advocaten.

2. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Beks Advocaten aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten.

3. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van Beks Advocaten, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.

4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW. Dit geldt ook wanneer Cliënt zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.

Beperking aansprakelijkheid

Art. 2. 1. Iedere aansprakelijkheid van Beks Advocaten is beperkt tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering en met de aantekening, dat bij opzet en bewuste roekeloosheid de beperking niet geldt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tot een maximum bedrag van € 1.000.000,00 per aanspraak met een maximum van 2 maal het verzekerd bedrag per jaar en heeft een eigen risico per aanspraak van € 1.000,00. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage op het kantoor van Beks Advocaten en op verzoek wordt een kopie van de polis met voorwaarden kosteloos toegezonden. Beks Advocaten is altijd bereid in overleg een aanvullende verzekering af te sluiten, indien daarop in voorkomende gevallen prijs wordt gesteld.

2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 10.000,00 of, indien het in totaal door Beks Advocaten in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 25.000,00.

3. Beks Advocaten zal bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Beks Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Beks Advocaten is door Cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Cliënt te aanvaarden.

4. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd Beks Advocaten aan te spreken en het aanspreken van werknemers, advocaten, hulppersonen en (bestuurders van) aandeelhouders van Beks Advocaten is uitgesloten. Deze bepaling dient te worden beschouwd als een derdenbeding als bedoeld in de artikelen 6:253-256 BW.

5. Alle aanspraken jegens Beks Advocaten vervallen indien deze niet binnen één jaar nadat Cliënt daarmee bekend werd bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Betaling

Art. 3. 1. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door Beks Advocaten op het moment van uitvoering van die werkzaamheden gehanteerde uurtarieven. 

2. Daarnaast zullen door Beks Advocaten ten behoeve van Cliënt betaalde onkosten in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, koeriers- en kopieerkosten e.d.) zal bij toepassing van uurtarieven een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.

3. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De werkzaamheden worden periodiek, meestal maandelijks, aan Cliënt in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Beks Advocaten behoudt zich het recht voor om een redelijk voorschot te vragen. De tarieven worden in beginsel aan het begin van ieder kalenderjaar aangepast c.q. geïndexeerd.

4. Indien Cliënt niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, heeft Beks Advocaten het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten. De berekeningswijze is overeenkomstig die van de wettelijke rente. Het percentage zal gelijk zijn aan dat van de wettelijke rente, verhoogd met 4. Alle gerechtelijke en buitengerech­telijke kosten, welke door Beks worden gemaakt teneinde nakoming van de ver­plichtingen van Cliënt te be­werk­stelligen, zijn ten laste van Cliënt. De buitengerech­telijke kosten belopen 15% van de vordering, met een mini­mum van € 250,00, onverminderd het recht van Beks Advocaten op nakoming en verdere vergoe­ding van de schade.

Geschillenregeling

Art. 4. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Beks Advocaten is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s‑Hertogenbosch, onverminderd het recht van Beks Advocaten om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.