Bedrijfsongeval? Hoe is het gesteld met uw werkgeversaansprakelijkheid?

In Nederland vinden jaarlijks meer dan 200.000 ongevallen plaats, waarvan 2300 ernstig. Om het aantal ongelukken omlaag te brengen, zijn werkgevers verplicht om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van hun bedrijf in kaart te brengen. Bovendien dient er een plan van aanpak te zijn voor maatregelen die bijdragen aan een veiliger werkplek.
Als u als werkgever niet genoeg maatregelen neemt voor een veilige werkplek en u verzaakt ook nog eens op het gebied van uw zorgplicht, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld.
Graag vertellen we u in het kort wat de ‘do’s and don’ts’ zijn.

De zorgplicht

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de medewerkers die namens u aan het werk zijn. Deze verantwoordelijkheid is als volgt vertaald.

  • Als werkgever dient u zorg te dragen voor een veilige werkomgeving
  • Als werkgever dient u maatregelen in te zetten en middelen toe te passen om ziekte en ongevallen te voorkomen
  • Als werkgever dient u duidelijke instructies en voorlichting te geven met betrekking tot ongevalrisico’s en de voorkoming ervan
  • Als werkgever dient u ervoor te zorgen dat toezicht wordt uitgeoefend ter controle van de eerder genoemde zaken

In geval van een ongeval?

Als een ongeval plaatsvindt dan kan een onderzoek opgestart worden om de oorzaken vast te stellen. Overigens zal dat voornamelijk aan de orde zijn wanneer het een ernstig ongeval betreft. Als uit dit onderzoek blijkt dat u als werkgever niet heeft voldaan aan uw zorgplicht, dan kunt u aansprakelijk gesteld worden. Bent u het daar als werkgever niet mee eens? Dan geldt een omgekeerde bewijslast. U dient dan te bewijzen dat u niet verantwoordelijk gehouden kunt worden.
In de praktijk leidt dit vaak tot vervelende conflicten. Als werkgever kunt u bijvoorbeeld vinden dat uw werknemer roekeloos heeft gehandeld, of risico’s heeft genomen die onaanvaardbaar zijn. Het probleem is echter dat dit moeilijk bewijsbaar is en u al snel afhankelijk bent van getuigenverklaringen.

Stappenplan bij een ongeval.

Als ondanks alle oplettendheid en alle maatregelen toch een bedrijfsongeval plaatsvindt, dan is het volgende stappenplan van belang…. nadat u eerste hulp heeft verleend aan het slachtoffer.

  • Als een ongeval heeft plaatsgevonden, dient u een melding te doen bij de Inspectie SZW. Dit kan telefonisch 0800-5151, of u vult het online meldformulier in.
  • Nadat u melding heeft gemaakt bij de Inspectie, is het belangrijk om het ongeval te melden bij uw verzekeraar; aansprakelijkheidsverzekering of de ongevallenverzekering.
  • Bij een ernstiger ongeluk zal uw medewerker niet direct weer kunnen werken. Daarom dient u het ongeval in dat geval ook te melden bij het UWV.
  • Indien uw werknemer tijdelijk niet kan komen werken, als gevolg van het ongeval, dan dient u dat ook op te nemen in het ongevallenregister. Dit register maakt deel uit van het verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie.
  • Bestudeer uw CAO of arbeidsovereenkomst en leer wat de regelingen zijn met betrekking tot loondoorbetaling en of vergoeding van kosten.
  • Het is van belang dat u een nauwgezette verslaglegging doet van de oorzaken en omstandigheden die een rol gespeeld hebben bij het ongeval. Dit is van belang wanneer u mogelijk aansprakelijk gesteld wordt. Dan ligt er namelijk een bewijslast bij u.

Voorkomen is beter.

Natuurlijk is voorkomen beter. Dat geldt voor de directe werkveiligheid, maar dat geldt ook voor de juridische procedures die mogelijk op u afkomen na een bedrijfsongeval. Praat er eens over met Rob Beks van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten