Bewijsstrategie

Bewijs is een belangrijk onderdeel van een juridisch geschil. Soms hangt het resultaat van een procedure volledig af van de mogelijkheden om het bewijs te kunnen leveren. In een gesprek met Rob Beks, managing partner van Beks Advocaten nemen we de strategische punten van het bewijsrecht door.

“Punt 1: Zorg allereerst dat je de bewijslast niet krijgt.” Daarmee opent Rob het gesprek over de stra-tegische punten bij bewijslevering. Begin bij het begin is zijn stelregel. In het procesrecht geldt de hoofdregel, dat degene, die iets stelt, dat ook moet bewijzen. Je moet dus zo min mogelijk stellen. Soms kun je iets vertellen zonder het te stellen, bijvoorbeeld door het tegendeel te ontkennen. Zo kun je soms een bewijsopdracht ontlopen.

Rob vervolgt met een tweede belangrijk tip: “De aanpak van het geschil vanaf het begin, zelfs ver voorafgaand aan een procedure, is ook heel belangrijk.” Hij geeft een voorbeeld in een geschil in een bouwproject. “Soms gaat er iets mis tijdens de bouw, maar de oorzaak is niet duidelijk. Je ziet dan aankomen, dat degenen, die de oorzaak van de fout moet bewijzen dat niet zal kunnen. Het is dan zaak om te voorkomen, dat je de bewijsopdracht krijgt. In een bouwproces kan oplevering een belangrijk verschil uitmaken. Na oplevering is een aannemer of onderaannemer niet meer aansprakelijk, tenzij het bijvoorbeeld gaat om een gebrek dat onder een garantie valt. Bij een gebrek, waarvan de oorzaak niet kan worden achterhaald, kan de oplevering het verschil uitmaken tussen winnen of verliezen.

Hoe kun je bewijs leveren? “Nou, dat mag op allerlei verschillende manieren. Het leveren van bewijs kan door het in de procedure inbrengen van brieven of faxen of e-mailberichten. In beginsel kan alles tot bewijs dienen. Denk dus goed na hoe je bewijs kunt leveren. Het antwoord kan soms heel eenvou-dig zijn, maar niet altijd even voor de hand liggen. Een gespecificeerde telefoonrekening kan bewijzen, dat je met elkaar telefonisch contact hebt gehad. Bespreek de bewijsmogelijkheden goed met je advo-caat.” aldus Rob Beks.

Uiteraard zijn getuigenverklaringen van belang in het bewijsrecht. Getuigenbewijs wordt geleverd door een getuige op een zitting te laten horen. Het is overigens een misverstand, dat familieleden niet kunnen getuigen. Dat kan wel. De rechter zal het bewijs van een familielid wel kritischer beoordelen. Soms is het bezwaarlijk om een getuige op te roepen, bijvoorbeeld als het een klant is.” Rob geeft zijn vierde tip: “Je kunt schriftelijke verklaringen van getuigen in het geding brengen. Dat is echter schriftelijk bewijs en vergelijkbaar met het inbrengen van een brief, maar het voorkomt soms, dat je een getuige moet oproepen.”

En hoe zit het nu met geluids- en video-opnamen? “Het is ook een misverstand, dat geluids- en video-opnamen niet als bewijs kunnen dienen of dat je een opname op voorhand moet aankondigen. Dat is zeker niet altijd zo. Voor opnames, die een zakelijk karakter hebben, is een aankondiging vooraf niet noodzakelijk. De waarheidsvinding kan dan zwaarder wegen dan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.” En zo eindigt een interessant gesprek in Vught op het kantoor van Rob Beks over de strategie in het bewijsrecht.

Beks Advocaten