De bank zegt uw krediet op! Wat dan?

Er was eens een tijd dat banken moeite deden om u als klant binnen te halen. Bovendien kon u nog wel eens onderhandelen over voorwaarden. Die tijden liggen ver achter ons. In hun streven om vooral de eigen balans te verstevigen lijken de banken vergeten te zijn dat ze vooral dienstverlener zijn. De vraag is dan ook of het handelen van de banken in strijd is met de zorgplicht? Zeker wanneer een bank besluit de kredietovereenkomst op te zeggen. Krijgt u met een dergelijke situatie te maken? Aarzel niet en laat ons helpen.

Opzegging kredietovereenkomst heeft grote gevolgen.

In het geval een bank de kredietovereenkomst opzegt, heeft dat verstrekkende gevolgen voor de onderneming. En wanneer de ondernemer niet meer in staat is om een nieuwe financiering te verkrijgen, leidt dat in veel gevallen tot een faillissement van de onderneming. Gelet op de vergaande gevolgen van een opzegging dient de bank een zorgvuldige (belangen)afweging te maken en dient de bank niet te lichtzinnig over te gaan tot het opzeggen van een kredietovereenkomst.

(Bijzondere) zorgplicht bank

De bank bekleedt een maatschappelijke functie en dat brengt een bijzondere zorgplicht met zich mee, waarbij de reikwijdte van deze zorgplicht wordt ingekleurd door de omstandigheden van het geval. Ten aanzien van meerdere kredietrelaties geldt dat er per geval een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging moet bestaan.

De opzegging dient op basis van proportionaliteit te zijn en de bank mag alleen opzeggen als geen andere, minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn. De bank dient een belangenafweging te maken, waarbij de belangen van de ondernemer niet onnodig geschaad mogen worden. In sommige gevallen betekent dit dat zelfs als aan de in de overeenkomst bepaalde voorwaarden voor kredietopzegging is voldaan, het de vraag is of zondermeer kan worden opgezegd. Als gevolg van de huidige economisch mindere tijd is in enkele recente uitspraken geoordeeld dat deze omstandigheid met zich meebrengt dat er meer coulance van een bank verwacht mag worden.

Wat te doen in geval van opzegging kredietovereenkomst?

Mocht de bank onverhoopt besluiten de kredietovereenkomst op te zeggen, dan hoeft u dit niet klakkeloos te accepteren. U doet er in dat geval verstandig aan om direct contact met ons op te nemen. Wij kunnen in dat geval voor u beoordelen of de bank daadwerkelijk gerechtigd is om de kredietovereenkomst op te zeggen, of dat er nog andere mogelijkheden zijn om tot een oplossing te komen. Wij staan u graag met raad en daad bij!

Beks Advocaten