Een verhuizing met uw bedrijf?

Wat doet u met uw medewerkers?

Wellicht zit u in de situatie waarbij uw onderneming uit zijn jasje dreigt te groeien of een grote reorganisatie in aantocht is. U gaat vervolgens op zoek naar een nieuw bedrijfspand en na een zorgvuldige zoektocht treft u eindelijk het ideale bedrijfspand aan. Het enige ‘obstakel’ is dat het nieuwe bedrijfspand op enige afstand ligt van uw oorspronkelijke locatie. De vraag is of u uw medewerker(s) eenzijdig kunt opleggen om op de nieuwe locatie te komen werken.
Werknemer dient in principe bedrijfsverplaatsing te dulden De werkgever zal, indien hij voornemens is om het bedrijf te verplaatsen, de werknemer inzichtelijk moeten maken waarom de verplaatsing noodzakelijk is. Indien een ondernemingsraad (OR) deel uitmaakt van uw onderneming, dan dient het voornemen om het bedrijf te verplaatsen aan de ondernemingsraad te worden voorgelegd.
Indien de noodzakelijkheid om het bedrijf te verplaatsen voldoende inzichtelijk is gemaakt, dan is de werknemer in beginsel gehouden om daar aan mee te werken. Alleen als de bedrijfsverplaatsing tot onoverkomelijke problemen leidt bij de werknemer, dan hoeft de werknemer niet mee te werken. Dit dient getoetst te worden aan de feiten en omstandigheden.

Toetsing aan de aan hand van goed werkgever- en werknemerschap

Er dient feitelijk bekeken te worden wat de impact is van de bedrijfsverplaatsing. Bij de toetsing daarvan spelen de begrippen goed werkgever- en werknemerschap een belangrijke rol. Afhankelijk van de mate van impact zal de werkgever – in het kader van goed werkgeverschap – de werknemer daarin naar redelijkheid moeten compenseren. De werknemer kan op zijn beurt de werkgever geen onredelijk hoog eisenpakket opleggen, omdat daarbij het goed werknemerschap in gedrang komt.

Mate van compensatie

De mate waarin de werkgever dient te compenseren is feitelijk afhankelijk van de afstand en bereikbaarheid van de nieuwe locatie. Een te grote afstand en te lange reistijd kan er toe leiden dat verhuizing naar een andere locatie niet van de werknemer verlangd kan worden.
Uit de jurisprudentie blijkt dat een reistijd van 1,5 à 2 uur op en neer als aanvaardbaar is te beschouwen. Hoe verder en moeilijker bereikbaar de nieuwe locatie is gelegen (van de oorspronkelijke locatie) des te ruimer de compensatie zal moeten zijn, die de werkgever moet aanbieden. Voorbeelden van mogelijke compensatieregelingen zijn: een verhuisvergoeding, vergoeding van de (extra) kosten woon-werkverkeer, het aanbieden van een leaseauto, het tijdelijk toestaan om reistijd woon-werkverkeer tijdens werktijd te mogen afleggen.

Werknemer wil niet mee over

Indien de werknemer niet mee over wil dan zal de arbeidsovereenkomst beëindigd moeten worden. Dit kan mogelijkerwijs via een vaststellingsovereenkomst, ontslagvergunning en ontbindingsprocedure.
Laat u altijd bij een verplaatsing van uw bedrijf vooraf (!) adviseren. Dit om na te gaan wat in uw geval de beste juridische route is om te volgen. Hiermee kunt u behoorlijk wat zorgen en kosten besparen.

Arbeidsovereenkomst om alimentatieplicht te omzeilen?

Een slimme ondernemer neemt zijn ex-vrouw in dienst om de alimentatie te omzeilen en als loonkosten op te voeren. De overeenkomst die de ex-echtelieden opstellen, betitelen ze als ‘arbeidsovereenkomst’. Als op enig moment de ‘werkgever’ stopt met betalen, stelt de ‘werknemer’ dat het ontslagrecht van toepassing is, met een uitkering als gevolg. De rechter oordeelt helder. Het contract laat zien dat het niet de intentie was om de vrouw (werknemer) ook daadwerkelijk arbeid te laten verrichten. Dus ondanks het feit dat de arbeidsovereenkomst als zodanig betiteld is, is er geen sprake van een daadwerkelijke arbeidsovereenkomst.
In de praktijk zien we regelmatig overeenkomsten, vooral opdrachtovereenkomsten met freelancers, die weliswaar in titel duidelijk zijn, maar inhoudelijk tekort schieten. Het resultaat kan zijn dat een overeenkomst van opdracht als arbeidsovereenkomst wordt beschouwd en de fiscus en uitkeringsinstanties alsnog naheffingen opleggen. Het devies? Laat uw contracten altijd even checken. Een afspraak met één van onze advocaten is snel gemaakt.

Beks Advocaten