Flexcontracten

De risico’s van een nulurencontract

Werkgevers hebben vaak de overtuiging, dat zij met een flexibele arbeidsovereenkomst, zoals een nulurencontract, de ontslagbescherming ontlopen. Dat is een misvatting.

Soorten oproepcontract

Er zijn verschillende soorten flexibele arbeidsovereenkomsten of oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een nulurencontract en een min-maxcontract. Met een oproepcontract wordt tussen werkgever en werknemer afgesproken, dat de oproepkracht pas pas komt werken als hij wordt opgeroepen. De oproepkracht kan worden opgeroepen voor een paar uur maar soms ook voor hele dagen. De oproepkracht heeft dus geen vast maandloon.

Oproepcontract met voorovereenkomst

Een oproepcontract met voorovereenkomst heeft de volgende kenmerken:

1. Als de werkgever de oproepkracht oproept, beslist de oproepkracht zelf of hij komt werken.
2. Als de oproepkracht gehoor geeft aan de oproep, ontstaat een arbeidsovereenkomst waarbij de afspraken in de voorovereenkomst gelden. Voor elke periode waarin de oproepkracht werkt, krijgt hij een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst.
3. De werkgever betaalt loon over de uren die de oproepkracht werkt.
Bij 4 opeenvolgende contracten kan een vast dienstverband ontstaan, afhankelijk van de periode tussen de opeenvolgende contracten. Als een vast dienstverband ontstaat, moet de werkgever het loon doorbetalen dat voor het 4e contract is afgesproken. Dit geldt ook als de werkgever geen of minder werk heeft. Als er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is, kunnen daarin andere afspraken staan.
Een oproepcontract met voorovereenkomst kan na 3 contracten overgaan in een vast dienstverband.

Nulurencontract

Een nulurencontract heeft de volgende kenmerken:

1. De oproepkracht gaat aan het werk als hij wordt opgeroepen.
2. De oproepkracht heeft een contract voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd, maar er is geen afspraak over het aantal uren dat hij werkt.
3. De werkgever betaalt alleen loon over de uren die worden gewerkt. Deze afspraak moet op papier staan.
Bovenstaande afspraak geldt alleen voor de eerste 6 maanden van de arbeidsrelatie. Na die 6 maanden moet de werkgever loon doorbetalen, ook als er geen of minder werk is (tenzij daarover andere afspraken gemaakt zijn in uw cao). De hoogte van de doorbetaling wordt bepaald door het gemiddeld aantal gewerkte uren in de laatste 3 maanden.
Het is niet mogelijk om een nul-urencontract te beëindigen door de werknemer niet meer op te roepen. Als er een contract voor bepaalde tijd is afgesloten, dan eindigt het contract op die bepaalde einddatum. Bij een contract voor onbepaalde tijd moet de werkgever de overeenkomst zelf opzeggen volgens de regels van het ontslagrecht.

Min-maxcontract

Een min-maxcontract heeft de volgende kenmerken:

1. De oproepkracht heeft een contract voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd voor een minimumaantal uren per week, maand of jaar: de garantie-uren.
2. U heeft een afspraak voor hoeveel uur de oproepkracht maximaal oproepbaar is.
3. Voor de garantie-uren krijgt de oprpoepkracht altijd betaald, ongeacht of er werk is verricht.
4. De oproepkracht is verplicht om te werken tot het afgesproken maximum aantal oproepbare uren.
5. De werkgever betaalt loon voor het totaal aantal uren dat is gewerkt.
Als de oproepkracht voortdurend meer uren werkt dan de garantie-uren, kan dit gevolgen hebben voor de arbeidsduur van het oproepcontract. Bepalend daarvoor is het aantal uren dat gemiddeld in de afgelopen 3 maanden is gewerkt.
Ook voor een min-max contract gelden de normale regels met betrekking tot opzegging.

Conclusie

Zelfs flexibele arbeidsovereenkomsten geven de werkgever niet de mogelijkheid de ontslagbescherming te ontlopen. Veelal kunnen ondernemers, die zich nog niet aan een vast dienstverband willen binden, normale arbeidsovereenkomsten kiezen voor bepaalde tijd. Zij kunnen gebruik maken van het recht om die arbeidsovereenkomsten 3 keer voor bepaalde tijd aan te gaan met een maximale looptijd van 3 jaar. Nul-urencontracten of andere oproepcontracten zijn met name interessant voor ondernemers, die te maken hebben met een steeds veranderende behoefte aan arbeidskrachten, zoals de horeca.

Beks Advocaten