Garanties en vrijwaringen bij een bedrijfsovername?

Het bedrijfsovernameklimaat ziet er prima uit. Tenminste, dat is de conclusie van de overnamespecialisten in ons land. En daarbij blijft het niet alleen bij de overnames en fusies bij grote ondernemingen. Ook in het MKB segment groeit het aantal overnames al enkele jaren achtereen. Toch is niet elke overname een succes. Sterker nog, volgens het kenniscentrum voor Innovatie & Business trad er alleen al in 2015 een kapitaalverlies van 4,5 miljard euro op door slechte overnames.

Bij Beks Advocaten hebben we aanzienlijke kennis opgebouwd als juridisch adviseur bij bedrijfsovernames en bedrijfsoverdrachten. Deze specifieke kennis willen we graag met u delen.

In dit blog-bericht willen wij u dan ook attenderen op de garanties en vrijwaringen bij een overname.

Garanties en vrijwaringen zijn bedoeld om de risico’s bij een bedrijfsovername naar redelijkheid te verdelen over verkoper en koper. Binnen het Nederlandse juridisch speelveld zijn garanties en vrijwaringen echter geen vastomlijnde begrippen. Aangezien de garanties en vrijwaringen meestal pas ter tafel komen na een due dilligence, kan dit leiden tot emotionele reacties bij de verkopende partij. Toch is het als koper van belang om er aan vast te houden.

Een vrijwaring is in principe bedoeld voor een specifiek en voorzienbaar risico. Stel u voor dat het te voorzien is dat een pensioenfonds met naheffingen komt, vanwege onjuiste afdrachten. Of dat een grote vordering bij een klant oninbaar blijkt door een op handen zijnde faillissement van die betreffende klant. Dan is het goed dat u gevrijwaard bent voor de gevolgen. Het grote voordeel van een vrijwaring is dat u zonder tussenkomst van een rechter de nakoming van de vrijwaring kunt vorderen.

Wanneer het gaat om een garantieverklaring, dan bedoelen we vooral meer algemene risico’s als een correcte naleving van de cao, de afdracht van belastingen of bijvoorbeeld de zekerheid dat geen inbreuk is gemaakt op een patent of intellectueel eigendom van anderen. Bij een schending van de garantie zal de daadwerkelijke schade (of schadevergoeding) meestal door een gerechtelijke procedure dienen te worden vastgesteld.

Het zal duidelijk zijn dat de opgenomen vrijwaringen en garanties alleen van toepassing zijn op die zaken waarvan de koper geen weet heeft op het moment van de overeenkomst.

Enkele tips bij de bepaling van garanties en vrijwaringen?

– Het is belangrijk om een juiste beschrijving van vrijwaringen en garanties te gebruiken. In geval van jurisprudentie zal namelijk nauwkeurig gekeken worden naar de tekstuele inhoud. Ofwel, het mag niet voor meerderlei opvattingen interpretabel zijn.

– Voor vrijwaringen kunnen brede ‘kaders’ gebruikt worden. Voor garanties is dat niet het geval. Daarbij zal duidelijkheid gegeven dienen te worden over termijnen, en de hoogte van de garantie-uitkering.

– Geef duidelijk aan welke bepalingen van toepassing zijn om eventuele aanspraken op garanties af te dekken.

Tip!

Een juiste juridische formulering bij vastlegging van Vrijwaringen en Garanties is essentieel. Het is daarom raadzaam om bij een overnametraject (of de intenties daartoe) op tijd contact op te nemen met een deskundig advocaat. De experts van Beks Advocaten zijn altijd bereid om u te begeleiden. Een vrijblijvende afspraak is snel gemaakt.

Beks Advocaten