Incassoregeling

Gebruikelijke werkwijze

Zodra u er voor kiest om de incasso van een vordering aan ons uit handen te geven, volstaat het om ons een overzicht te sturen van de openstaande facturen en de volledige adres- en contacgegevens van de debiteur, waaronder telefoonnummers en emailadres van de contactpersoon. Veelal zullen wij de debiteur veelal nog dezelfde dag een eerste aanmaning sturen.

U ontvangt van ons gelijktijdig met de verzending van de eerste aanmaning aan de debiteur een bevestiging van de incasso-opdracht. U weet dan dat wij uw incassozaak hebben ontvangen en in behandeling hebben genomen.

Vervolgens zullen wij de debiteur volgens een strak schema aanmaningen en concept processtukken doen toekomen om in korte tijd een zo groot mogelijke druk uit te oefenen. Ook herhaalde telefonische benaderingen maken van onze incassostrategie onderdeel uit. Onze aanpak is hard, doch rechtvaardig.

De meeste relaties stellen wij slechts op de hoogte van relevante ontwikkelingen van de incassozaak. In beginsel sturen wij u dan ook niet van iedere aanmaning een kopie of van ieder telefoongesprek een verslag, tenzij u dat toch op prijs zou stellen. Uiteraard kunt u te allen tijde naar de stand van zaken informeren.

Wij zullen de debiteur verzoeken om de betalingen te verrichten aan onze Stichting Derdengelden, waardoor wij direct op de hoogte zijn van de nakoming van betalingstoezeggingen en derhalve bij gebreke daarvan de debiteur direct daarmee kunnen confronteren. Uiteraard zullen wij binnen enkele dagen na ontvangst het merendeel van de ontvangen betaling (80%) aan u doorbetalen en het restant met uw goedvinden reserveren ter dekking van de gemaakte en nog te maken kosten. 

Kosten

Aan de debiteur zullen naast de hoofdsom tevens de rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht, zoals deze door u (vaak middels algemene voorwaarden) met de debiteur zijn overeengekomen of anders op basis van de wettelijke mogelijkheden. De vergoeding voor onze werkzaamheden is gelijk aan de door de debiteur betaalde buitengerechtelijke incassokosten, maar als minimum geldt het hierna omschreven incassotarief. In het merendeel van de gevallen worden rente en buitengerechtelijke kosten door de debiteur betaald en is de vergoeding voor onze werkzaamheden gedekt door hetgeen de debiteur bovenop de hoofdsom betaalt. Daarnaast zullen wij eventueel door ons gemaakte externe kosten doorbelasten. Behoudens geringe kosten, zoals van uittreksels uit het handelsregister, zullen wij overige kosten uitsluitend na goedkeuring maken.

Procedures

Indien een procedure voor de incassering van uw vordering noodzakelijk is, zullen wij onze werkzaamheden vanaf dat moment voorzetten op uurbasis. Daarvoor vragen wij aan u afzonderlijk opdracht. Bij een procedure kan de vergoeding voor onze werkzaamheden deels worden gedekt uit de in de uitspraak vastgelegde door de debiteur te betalen proceskosten, maar veelal blijven er dan toch kosten voor eigen rekening. Het gaat dan meestal echter om een betwiste vordering.

Annulering

Indien u evenwel zou besluiten om de incassering van uw vordering niet langer voort te zetten, dan zal de vergoeding voor onze werkzaamheden worden vastgesteld op basis van het hierna omschreven incassotarief. Dit geldt zowel voor het geval, dat u afstand doet van vergoeding van de door u geleden schade, bestaande uit vertragingsrente en incassokosten, als in het geval u tussentijds uit commerciële overwegingen of om andere redenen zou besluiten om de vordering in te trekken en de incasso-opdracht te annuleren.

Incassotarief

Het incassotarief is afgeleid van het voorheen geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Bij toepassing van het incassotarief wordt het honorarium vastgesteld op een percentage van het uiteindelijk door de debiteur gedurende de looptijd van de incasso-opdracht betaalde bedrag. Daarbij geldt een minimum bedrag, gelijk aan € 75,00 exclusief BTW. Het percentage loopt af, naarmate het ontvangen bedrag toeneemt. Wij hanteren een incassotarief, waarbij het honorarium exclusief BTW en gemaakte kosten als volgt wordt bepaald:

over de eerste

3.000,00

15,00%

over het meerdere tot

6.000,00

10,00%

over het meerdere tot

15.000,00

8,00%

over het meerdere tot

60.000,00

5,00%

over het meerdere boven

60.000,00

3,00%

Geen resultaat

Mocht betaling – bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement of indien de vordering niet op de debiteur verhaalbaar is – alsnog geheel achterwege blijven, dan wordt volstaan met een declaratie, waarbij de aan ons in rekening gebrachte en door ons betaalde verschotten worden doorbelast en de vergoeding voor onze werkzaamheden aanmerkelijk wordt beperkt tot een minimaal bedrag aan administratiekosten van € 75,00 exclusief BTW.

Betwiste vordering

In geval de debiteur de vordering inhoudelijk mocht betwisten geldt een aangepaste regeling. In dat geval betreft het geen incasso-opdracht en zullen de werkzaamheden niet beperkt blijven tot incassering van de vordering. Bij een inhoudelijk betwiste vordering nemen wij met u contact op en maken wij nadere afspraken. Behoudens uitzondering, ontstaat deze situatie eerst op het moment, dat tot het nemen van rechtsmaatregelen dient te worden overgegaan. De declaratie zal in ieder geval zoveel mogelijk in overeenstemming worden gebracht met het financiële belang van de zaak.

Service

Indien u besluit uw incassozaken op reguliere basis aan ons uit handen te geven, dan zullen wij uiteraard met u afspraken maken met betrekking tot uw eventuele specifieke wensen. Verder nemen wij graag uitgebreid kennis van uw debiteurenbeleid en specifieke problemen of knelpunten daarbij. In dat kader ontvangen wij graag eenmalig de tekst van uw aanmaningen en algemene voorwaarden. Bij wijze van service zullen wij u desgewenst adviseren bij de opstelling of aanpassing van uw eigen aanmaningen en de verwijzing naar uw algemene voorwaarden. 

Verder zullen wij u gedurende onze relatie voortdurend informeren, indien wij zouden menen, dat uw debiteurenbeleid op onderdelen voor verbetering vatbaar zou zijn. Wij streven ernaar om een verlengstuk te worden van uw debiteurenbeheer.