Loket Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is open!

Het loket tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is open. Wij zetten de belangrijkste elementen en de nieuwste informatie op een rij.

Wanneer komt u als ondernemer in aanmerking voor NOW?

U kunt een beroep doen op de NOW-regeling als sprake is van een omzetdaling van tenminste 20%. Afhankelijk van de omzetdaling, ontvangt u een tegemoetkoming tot een maximum van 90% van de loonkosten. Ofwel, hoe hoger uw omzetdaling, hoe hoger de tegemoetkoming.

Over welke periode wordt de omzetdaling berekend?

De omzet wordt berekend over een periode van drie maanden. De ingangsdatum is de eerste dag van de maand maart, april of mei 2020. De ingangsdatum kunt u zelf kiezen. De omzetdaling wordt afgezet tegen de omzet over heel 2019 gedeeld door 4. Bewust is gekozen voor de omzet in heel 2019 om groei- en seizoenseffecten te elimineren. In geval het gaat om meerdere rechtspersonen, dan geldt de omzet op concernniveau.

Zijn er nog voorwaarden verbonden aan de NOW regeling?

Er zijn een tweetal belangrijke voorwaarden aan de regeling verbonden.

1) U heeft als ondernemer een inspanningsverplichting om de loonsom zo gelijk mogelijk te houden.

2) Gedurende de periode waarin u de tegemoetkoming ontvangt, mag u geen ontslagaanvraag indienen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. (dit geldt niet voor ontslagaanvragen voor 18 maart j.l.

In het geval u toch medewerkers ontslaat, wordt uw tegemoetkoming gekort.

Welke stappen dient u te nemen om de aanvraag NOW op te starten?

Het is raadzaam om voor uitvoering ook overleg te hebben met uw accountant. Uw accountant zal zeker op de hoogte zijn van de te nemen stappen. Toch zetten we het verloop van de aanvraag nog even kort op een rij.

1) Maak een rekensom van de verwachte omzet voor een periode van drie maanden, waarbij u kunt kiezen voor een start per 1 maart, 1 april of 1 mei, en vergelijk dat met een kwart van de gerealiseerde omzet over 2019. Het verwachte omzetverschil moet minimaal 20% minder zijn. Dat percentage vult u in op het aanvraagformulier.

2) Als uw aanvraag correct is, ontvangt u een positief besluit van het UWV. Daarop ontvangt u een voorschot van 80% van de hoogte van de tegemoetkoming, gebaseerd op uw ingediende cijfers. Het eerste voorschot zal binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag worden uitgekeerd. Wanneer door het UWV een vermoeden heeft van misbruik, kan de tegemoetkoming worden opgeschort en ook worden teruggevorderd. In geval van fraude zal altijd een strafrechtelijke procedure worden opgestart.

3) Na afloop van de periode waarop u NOW heeft ontvangen, dient u een definitieve vaststelling van de tegemoetkoming aan te vragen. U dient daarvoor een accountantsverklaring te hebben. Dit kan betekenen dat u alsnog een nabetaling krijgt, maar het kan ook zijn dat u dient terug te betalen. De definitieve tegemoetkoming zal uiteindelijk binnen 22 weken worden vastgesteld.

Via deze link gaat u direct naar het aanvraagformulier van het UWV.

Heeft u vragen?

Aarzel niet om even contact op te nemen met Christophe van Uden van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten