Nieuwe Uitvoeringsregels UWV van kracht.

Sinds het begin van deze maand – 1 augustus 2018 – zijn nieuwe Uitvoeringsregels UVW van kracht. De nieuwe regels hebben specifiek betrekking op ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid.
Wanneer u als werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer wilt beëindigen vanwege bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, dan dient u daarvoor altijd toestemming te vragen bij het UWV. Het UWV toetst uw ontslagaanvraag volgens de nieuwe Uitvoeringsregels die per 1 augustus 2018 van kracht zijn. Hieronder ziet u een overzicht van de nieuwe Uitvoeringsregels.

Uitvoeringsregels bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.


Herdefiniering van Groep, Onderneming of Vestiging.
Door herdefiniering van ondernemingsvormen wordt bij ontslag relevanter getoetst bij welke onderneming de bedrijfseconomische redenen van toepassing zijn en wordt niet getoetst bij de groep of vestiging. Van toepassing is dus de rechtspersoon die met de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft.

Informatie-uitwisseling met medewerkers en medezeggenschap.
Wanneer een onderneming onterecht geen OR heeft ingesteld, zal in geval van reorganisatie – waarbij meer dan 25% van het personeelsbestand betrokken is – toch advies gevraagd dienen te worden aan een ingestelde personeelsvergadering danwel een personeelsvertegenwoordiging.

Gevolgen voor internationale situaties.
De nieuwe Uitvoeringsregels bepalen hoe in geval van internationale situaties de ontslagvolgorde toegepast dient te worden. Werknemers met een arbeidsovereenkomst volgens buitenlands recht worden in beginsel niet betrokken.

Uitwisselbaarheid van functies.
In geval van uitwisselbaarheid van functies geldt de functieomschrijving als beoordelingelement, niet de feitelijke werkzaamheden. Wanneer een functieomschrijving ontbreekt, dan gelden de feitelijke werkzaamheden van de werknemer.

Herplaatsingen.
Wanneer van toepassing, wordt van de werkgever een actieve houding verwacht om betrokken ontslagen werknemers te herplaatsen op passende functies bij mogelijk andere onderdelen van de bedrijvengroep, nationaal en internationaal. Het UWV stelt dat bij relevantie een herplaatsingsgesprek gevoerd dient te worden waarbij functiegeschiktheid, reisafstand en salarisniveau aan de orde dienen te komen.

Uitvoeringsregels bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid


Herplaatsing.

Ook hier geldt dat de werkgever een actieve houding dient in te nemen om de betrokken werknemer, op basis van de arbeidsmogelijkheden binnen redelijke termijn, te informeren over herplaatsingsmogelijkheden. Dit geldt ook als de betrokken werknemer uitsluitend werkzaamheden verricht in een tweede spoor traject.

Payrolling.
In geval van Payrolling wordt eveneens beoordeeld of er sprake is van redelijke gronden om de arbeidsovereenkomst met de langdurig arbeidsongeschikte payrollwerknemer op te zeggen. Daarbij zal met aandacht gekeken worden naar de arbeidsomstandigheden bij de werkgever in kwestie.

Bezwaarprocedure.
Een ontslagprocedure kan opgeschort worden wanneer de betrokken werknemer bezwaar maakt tegen de WIA beslissing. Opschorting is echter alleen van toepassing als het bezwaar relevant is voor de vraag of herstel voor het eigen werk, of herplaatsing in een passende functie, mogelijk is. Bezwaar over het opleggen van loonactie door UWV is geen reden voor opschorting.

Wilt u een uitgebreidere toelichting op de nieuwe Uitvoeringsregels UWV, of heeft u vragen over een specifieke kwestie bij u in uw bedrijf? Aarzel niet om contact op te nemen met Christophe van Uden van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten