Ondernemersvolmacht?

Wat te doen bij een belangrijk zakelijk besluit als u verhinderd bent?

Met situaties als corona, worden we in de praktijk wat vaker dan voorheen geconfronteerd met bijzondere omstandigheden. We ondervonden dat onlangs toen bij een cliënt een belangrijk aandeelhoudersbesluit op de agenda stond. Van de drie aandeelhouders kon één van de aandeelhouders niet aanwezig zijn, vanwege een moeizaam herstel na een coronaziekbed. Gelukkig was op tijd een ondernemersvolmacht geregeld en kon het besluit alsnog uitgevoerd kon worden.

Het ondernemersvolmacht houdt in dat u als ondernemer iemand anders de bevoegdheid geeft om namens u bepaalde rechtshandelingen te effectueren. Daarmee verbindt u zich aan handelingen die de gevolmachtigde namens u doet.
In de bedrijfsstatuten is hier meestal in voorzien middels de statutaire beletregeling.

Het verschil tussen ondernemersvolmacht en procuratievolmacht.

Procuratievolmacht voor de dagelijkse gang van zaken.
Bij veel ondernemingen is in de statuten voorzien van een procuratievolmacht. Dat wil zeggen dat u als ondernemer en of aandeelhouder heeft geregeld dat naast de bestuurder ook een ander persoon namens de vennootschap kan handelen. Gemakkelijk voor de operationele bedrijfsvoering. De procuratievolmacht is een doorlopende volmacht en als zodanig ook opgetekend in het handelsregister.
In de praktijk, bij grotere ondernemingen, zijn dit veelal functionarissen op directieniveau zoals een financieel directeur of een directeur inkoop.

Ondernemingsvolmacht voor de aandeelhoudersbesluiten.
Een procuratievolmacht is echter geen vervanging voor een ondernemersvolmacht.
Een ondernemersvolmacht maakt het mogelijk dat zaken op aandeelhoudersniveau kunnen doorgaan. Hierbij kan gedacht worden aan besluiten die te maken hebben met het aannemen of ontslaan van bestuurders, het goedkeuren van de jaarrekeningen, het bepalen van de dividenduitkering. Kortom, alle mogelijke besluiten op een algemene vergadering van aandeelhouders kunnen door een gevolmachtigde worden uitgeoefend.

Het is ook mogelijk om te kiezen voor meerdere gevolmachtigden. De afspraak zou dan kunnen zijn dat een besluit alleen dan geëffectueerd kan worden als de gevolmachtigden unaniem akkoord gaan.

Wilt u meer weten over de ondernemersvolmacht? Of wilt u nog eens laten toetsen of de statuten van uw onderneming op orde zijn?
Maak een vrijblijvende afspraak met Rob Beks van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten