Recht op schadevergoeding bij wanprestatie?

Het komt helaas nog wel eens voor dat na het sluiten van een zakelijke overeenkomst een geschil ontstaat. Vooral als datgene wat in de overeenkomst is afgesproken, niet wordt nagekomen. Als er door wanprestatie van de tegenpartij ook nog eens schade ontstaat, dan kan het raadzaam zijn om een schadevergoeding te eisen. In dit beknopte overzicht geven we aan welke zaken invloed hebben op de uiteindelijke uitkomst.

1) Het vaststellen van de wanprestatie

In de overeenkomst is, als het goed is, heel duidelijk omschreven wat de wederpartij dient te leveren volgens de overeenkomst. Hoe duidelijker dit omschreven is, hoe gemakkelijker het is om vast te stellen of er geleverd wordt wat toegezegd is.

2) In welke mate is de wederpartij aansprakelijk?

Als duidelijk is in welke mate de levering afwijkt van de overeenkomst, is het van belang om vast te stellen of de wederpartij ook daadwerkelijk aansprakelijk is. Als de wederpartij op zijn of haar beurt te maken heeft met gebeurtenissen of omstandigheden die als excuus kunnen worden aangevoerd, dan is geen sprake van wanprestatie. Dat geldt ook voor overmachtsituaties.

3) Stel de wederpartij in gebreke

Als het duidelijk is dat de wederpartij door eigen toedoen in gebreke blijft, dan dien je als belanghebbende de wederpartij formeel in gebreke te stellen. Dit doe je met een schriftelijke verklaring. Overigens dient de wederpartij altijd de kans te krijgen om zijn ‘fout’ te herstellen.

4) De hoogte van de schadevergoeding?

In principe zijn er drie soorten van schadevergoedingen aan te merken.

  1. Schade die ontstaat door een te late levering (vertragingsschade)
  2. Schade die ontstaat vanwege de wanprestatie (gevolgschade)
  3. Schade om de overeengekomen prestatie te vervangen (vervangende schadevergoeding)


De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding wordt altijd beïnvloed door de complexiteit van de levering en de oorzaken die verantwoordelijk zijn voor het niet nakomen van de afspraak. Het is dus op voorhand nooit te bepalen hoe hoog de daadwerkelijke schadevergoeding zal zijn. In een aantal gevallen zal een vertragingsschade volledig gevorderd kunnen worden, maar zal de gevolgschade slechts voor een deel gevorderd kunnen worden.

Tip!

Het eisen van een schadevergoeding vraagt om juridische deskundigheid. Wij raden u aan om altijd contact op te nemen voor een deskundige afweging. Beks Advocaten staat u graag te woord. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten