Voorkom aansprakelijkheid bij faillissement.

Het aantal faillissementen is afgelopen maanden gedaald naar het laagste niveau sinds 8 jaar. Een teken dat het goed gaat met onze economie. Ondanks dit laagterecord, worden elke maand ruim 300 faillissementen uitgesproken. En elke keer opnieuw leidt dit tot grote schade bij medewerkers, klanten en toeleveranciers. Maar bovenal natuurlijk bij de betrokken ondernemer zelf. Toch kunt u als betrokken ondernemer de schade beperken wanneer u op de juiste wijze uw privé vermogen heeft afgeschermd. Vooral nu er een trend waarneembaar is dat curatoren met een stevige dadendrang proberen getroffen ondernemers op alle mogelijke fronten aansprakelijk te stellen.

Bij Beks Advocaten hebben we een overzicht gemaakt van 5 punten waarop u uw rechtspositie in geval van een faillissement kunt versterken (of een faillissement kunt voorkomen).

1) Boekhouding op orde.

Een gebrekkige boekhouding kan ertoe leiden dat een curator op grond van artikel 2:248 BW vindt dat hij betreffende ondernemer aansprakelijk kan stellen voor ‘onbehoorlijk bestuur’. Op dat moment geldt er een omgekeerde bewijslast en dient betreffende ondernemer aan te tonen dat het faillissement te wijten is aan heel andere oorzaken.
Het is goed te weten dat een gebrekkige boekhouding voor een klein bedrijf wat anders inhoudt dan bij een grote onderneming.

2) Deponeer uw jaarrekening op tijd.

Niet alle ondernemers zijn even alert met de inlevering van jaarstukken bij de K.v.K. Toch geldt als regel dat u uw jaarstukken ingeleverd dient te hebben uiterlijk 13 maanden na beëindiging van het boekjaar, bij eenmans B.V.’s zelfs eerder. Overschrijdt u deze termijn, dan geldt dezelfde omgekeerde bewijskast en kan – in geval van faillissement – een claim tegen u worden ingediend als privé persoon op basis van onbehoorlijk bestuur.

3) Pas uw uitgaven aan aan de financiële situatie.

Curators lijken er soms dol op om te speuren naar tekenen van onbehoorlijk bestuur. Immers dan kan de ondernemer ook als privé persoon aansprakelijk gesteld worden. De zoektocht naar onrechtmatige daden krijgt dan ook serieuze aandacht. Er zijn verschillende gevallen bekend waarbij een B.V. keurig door blijft gaan met de inkoop terwijl de toeleveranciers helemaal niet meer betaald kunnen worden. Deze handelswijze komt ook voor bij bedrijven waar een holding op deze wijze probeert minder schade te leiden en de dochter (maar feitelijk de toeleveranciers) laat opdraaien voor een eigen verbetering. Er zijn zelfs verschillende gevallen bekend waar een interim manager (aangesteld door een bank) de taak krijgt om de bankschade te verlagen ten koste van andere crediteuren.

4) Voorraden op orde.

Curators kijken niet alleen naar cijfers op papier. Ook een rondgang door bedrijf en magazijnen kan verhelderend zijn. Uit de praktijk blijkt dat het nog wel eens voorkomt dat magazijnen en voorraadposities verdacht klein zijn. Het zou erop kunnen wijzen dat voorraden op het laatste moment zijn weggesluisd. De combinatie met een gebrekkige of onvolledige (voorraad)administratie zet alle seinen op rood.

5) Meld betalingsonmacht op tijd bij de belasting.

Als u met uw onderneming in financiële onmacht geraakt, is het van belang dat tijdig te melden bij de belastingdienst en andere uitvoeringsinstanties. Wanneer u namelijk niets meldt, bent u als ondernemer automatisch hoofdelijk aansprakelijk. Overigens bent u alleen aansprakelijk voor het belastingdeel dat u niet of te laat gemeld heeft.

Wilt u meer weten over de optimale beschermingsconstructies in uw onderneming?

Vraag ernaar bij Rob Beks via info@beksadvocaten.nl.

Beks Advocaten