Werkgever krijgt nul op rekest bij aanvraag compensatie transitievergoeding.

In de praktijk maken we met regelmaat mee dat werkgevers door een onnauwkeurige voorbereiding zichzelf benadelen tijdens een juridisch geschil. De hieronder geschetste casus is daar een goed voorbeeld van.

Deze situatie draait om een werkgever die bij het UWV een verzoek deed voor compensatie van een transitievergoeding van € 4.262,13, betaald aan een werknemer. Het UWV wees dit verzoek af omdat de arbeidsovereenkomst niet beëindigd was vanwege langdurige ziekte van de werknemer, een vereiste volgens de wet.

Om in aanmerking te komen voor compensatie van de transitievergoeding, moet aan twee voorwaarden worden voldaan: de werkgever moet de vergoeding hebben betaald na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige ziekte van de werknemer, en deze beëindiging moet plaatsvinden na twee jaar ziekte.

In dit geval bepaalde de rechter dat de arbeidsovereenkomst niet was beëindigd vanwege de langdurige ziekte van de werknemer. In plaats daarvan bleek uit de documenten dat de werknemer ontslagen was vanwege een verstoorde arbeidsrelatie, niet vanwege zijn gezondheidstoestand. Dit werd bevestigd tijdens een vergadering waarin de werkgever aangaf dat het ontslag te maken had met een verschil in inzicht over de werkprestaties en communicatie, wat tot een verstoorde relatie had geleid.

De werkgever probeerde te argumenteren dat ziekte wel degelijk een rol speelde bij het ontslag, maar de rechter wees dit af. Er was expliciet gekozen voor ontslag op basis van een verstoorde arbeidsrelatie, zoals vastgelegd in de wet, zonder dat ziekte als reden werd aangevoerd. Een vergelijking met een andere zaak, waarin ziekte wel als ontslagreden werd erkend, hield geen stand omdat in deze situatie geen bewijs was dat ziekte de oorzaak was van het ontslag.

Kortom, het UWV had gelijk om de compensatieaanvraag af te wijzen omdat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet voldeed aan de wettelijke voorwaarden: het was niet vanwege langdurige ziekte, maar vanwege een verstoorde arbeidsrelatie.

Wil je meer weten over arbeidsrechtelijke zaken? Praat er eens over met Christophe van Uden van Beks Advocaten.

info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten