Wetswijziging Incassokosten

Hoogte incassokosten door wetgever vastgesteld!

Per 1 juli 2012 is de verschuldigdheid van incassokosten niet meer afhankelijk gesteld van het uit handen geven van uw vordering. Maatgevend is of er door de ondernemer een “14-dagenbrief” is verstuurd. Mocht de gestelde termijn van 14 dagen zijn overschreden, dan staan daarmee de verschuldigdheid en de hoogte van de incassokosten vast!

Door de wetgever is een nieuwe wet aangenomen, die de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten regelt in het geval dat de schuldenaar een consument is. De schuldeiser heeft recht op vergoeding van de incassokosten, indien hij de schuldenaar – nadat hij in verzuim is geraakt – heeft aangemaand om de openstaande vordering alsnog binnen een termijn van 14 dagen te voldoen. In deze aanmaning dient te worden aangekondigd, welk bedrag aan incassokosten in rekening zal worden gebracht op het moment dat de schuldenaar niet tot betaling overgaat. De incassokosten – met een minimum van € 40,00 en een maximum van € 6.775,00 – dienen over de hoofdsom berekend te worden conform onderstaande tabel.

over de eerste € 2.500,00 15,00%
over het meerdere tot € 5.000,00 10,00%
over het meerdere tot € 10.000,00 5,00%
over het meerdere tot € 200.000,00 1,00%
over het meerdere boven € 1.000.000,00 0,50%

Met deze wetswijziging is de verschuldigdheid van de (hoogte van de) incassokosten (niet) meer afhankelijk van het uit handen geven van de vordering, dan wel afhankelijk van de verrichte werkzaamheden, maar simpelweg door het verloop van 14 dagen na de dag van het versturen van deze laatste aanmaning. Daarbij maakt het niet uit of deze laatste aanmaning door de schuldeiser zelf wordt verzonden, dan wel door de incasso-intermediair. Indien een schuldeiser meer dan één vordering heeft op de schuldenaar, waarvoor de schuldenaar in verzuim is, dan dient de volledige vordering in deze laatste aanmaning te worden opgenomen. Mochten er op een later moment nieuwe vorderingen verschuldigd worden, dan dient daarvoor een nieuwe aanmaning te worden verzonden en dienen voor deze nieuwe vordering opnieuw de incassokosten te worden berekend en aangekondigd.

Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, kan bij overeenkomst van deze wettelijke normering worden afgeweken. Indien er echter geen afspraken zijn gemaakt over de incassokosten, dan is bovenstaande tabel van toepassing. Voor de verschuldigdheid van de incassokosten voor bedrijven geldt geen verplichting voor het versturen van een laatste aanmaning, waarin een termijn van 14 dagen wordt gegeven om alsnog na te komen en waarin de hoogte van de in rekening te brengen incassokosten wordt aangekondigd. Voor vorderingen op ondernemers geldt de ‘oude’ regeling dat de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor vergoeding in aanmerking komen, nadat de schuldenaar in verzuim is geraakt. Voor de incassokosten voor het uit handen geven van vorderingen geldt dan ook nog steeds de maatstaf zoals omschreven in Rapport Voorwerk II, o.a. dat deze pas verschuldigd zijn op het moment dat door de incasso-intermediair meer dan een enkele standaard sommatie is verzonden.

De kans bestaat dat als gevolg van deze dwingendrechtelijke bepaling welke geldt voor vorderingen op particulieren de maatstaf van Rapport Voorwerk II zal worden aangepast. Dientengevolge zal de rechtspraak op dit punt nauwlettend worden gevolgd. Mocht dit leiden tot een gewijzigd inzicht, dan zullen wij u daar uiteraard van op de hoogte stellen.

Voor ondernemers die zaken doen met particulieren geldt derhalve dat als gevolg van deze wetswijziging het debiteurenbeleid dient te worden aangepast. Voor degene die algemene voorwaarden gebruiken betekent dit dat mogelijk ook de algemene voorwaarden hierop moeten worden aangepast.

Beks Advocaten