Het is een drukte van jewelste in de bouwsector. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee voor aannemers. Het tekort aan goede vakmensen leidt in sommige gevallen al tot vertragingen en de enorme prijsstijgingen van grondstoffen kan leiden tot verliezen die niet voorzien zijn. Onlangs...

Zoals u wellicht al gehoord heeft, wordt de VAR (Verklaring Arbeids Relatie) ingewisseld voor een ‘modelovereenkomst’.  Hierbij zetten zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hun handtekening en zijn ze verantwoordelijk voor de overeenkomst die ze samen aangaan. De bouwsector is de eerste bedrijfstak die een modelovereenkomst presenteert,...

De (schijn)zekerheid van een bankgarantie! Bij een vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder maakt de verhuurder in de meeste gevallen aanspraak op een schadevergoeding ter hoogte van de resterende huurtermijnen. Dit gaat echter niet (meer) op bij een faillissement van de huurder. Inmiddels...

Net zoals de garagehouder, wiens rekening onbetaald blijft, het recht heeft de door hem gerepareerde auto onder zich te houden tot betaling heeft plaatsgevonden, heeft de aannemer het recht het bouwwerk dat hij totstand heeft gebracht “onder zich te houden” (=niet opleveren) totdat de aanneemsom...

Recent is er een uitspraak gedaan door de Hoge Raad die van belang is voor de verhuurpraktijk. Een onderhuurder van een bedrijfspand blijft na beëindiging van de (hoofd)huurovereenkomst in het pand zitten. De verhuurder heeft echter geen overeenkomst met de onderhuurder. Heeft verhuurder wel recht...