Finale kwijting sluit loonvordering achteraf niet uit! Veelal leeft de gedachte dat bij ondertekening van de vaststellingsovereenkomst tegen finale kwijting partijen nog slechts gebonden zijn aan de bepalingen die daarin zijn opgenomen. Een uitspraak van het gerechtshof wijst uit dat dit niet altijd het geval...

Waarom voor ons kiezen? De belangrijkste redenen om uw vordering ter incasso aan ons uit handen te geven zijn: Specialisten in incasso Ons kantoor is al vele jaren deskundig partner op het gebied van debiteurenbeheer. Alle advocaten hebben dan ook ruime ervaring op het gebied...

In hoeverre is het toegestaan, dat de werkgever het gebruik van internet en e-mail op de werkplek controleert en kunnen de resultaten uit een dergelijke controle leiden tot ontslag? Het gebruik van e-mail en internet op de werkplek neemt hand over hand toe. Deze middelen...

De sleutel tot succes ligt bij een proactief en consequent debiteurenbeheer. Derhalve wordt aangeraden om: 1. een vaste betalingstermijn en aanmaningentraject aan te houden. 2. een inventarisatie te maken van het betaalgedrag van debiteuren. Op deze manier is inzichtelijk welke debiteur meer aandacht behoeft. Ook...

Mocht u werkzaamheden uitvoeren aan goederen van uw opdrachtgever, waarbij u de goederen onder u heeft (denk bijvoorbeeld aan het repareren van een auto), dan bent u op het moment dat uw vordering opeisbaar is, gerechtigd de goederen onder u te houden, totdat er betaald...

Een goede klant is een betalende klant! Uit onderzoek is naar voren gekomen dat 4% van alle facturen in 2012 als oninbaar moet worden aangemerkt. In 2010 was dit nog ‘slechts’ 3 %. Daarmee is ook het totale oninbare bedrag toegenomen. Dit betekent een stijging...

Bestuurders van een B.V. zijn in geval van faillissement aansprakelijk voor het volledige tekort, indien (kort gezegd) niet is voldaan aan de boekhoudplicht. De vraag rijst hoever die verplichting gaat. Moet de administratie echt tot het laatste bonnetje zijn bijgewerkt? Grondslag aansprakelijkheid Bestuurders zijn bij...

Bestuurdersaansprakelijkheid bij dividenduitkering Met ingang van 1 oktober 2012 zijn de nieuwe regels rond de Flex-BV in werking getreden. Deze regels bevatten een zogenaamde uitkeringstoets voor bestuurders. Indien niet wordt voldaan aan deze uitkeringstoetst bij het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders, zijn de bestuurders...

Hoogte incassokosten door wetgever vastgesteld! Per 1 juli 2012 is de verschuldigdheid van incassokosten niet meer afhankelijk gesteld van het uit handen geven van uw vordering. Maatgevend is of er door de ondernemer een “14-dagenbrief” is verstuurd. Mocht de gestelde termijn van 14 dagen zijn overschreden,...

Mocht u bekend zijn met de verkoop van een woonhuis van één van uw debiteuren, die weigert te betalen, dan kan overwogen worden om over te gaan tot het leggen van beslag. Is het verstandig om in dat geval beslag te leggen op de woning...